SMT-Service
Presnosť dávkovania určuje množstvo vstupných parametrov. Hlavnú úlohu pri determinácii vhodného zariadenia zohráva obyčajne viskozita. Dá sa popísať ako miera vnútorného trenia vrstiev tekutiny pri ich pohybe. V tabuľke sú príklady tekutín z priemyselnej praxe aj bežného života pre lepšiu predstavu, od tekutín s mimoriadne nízkou viskozitou (acetón) až po rôzne pasty s vysokou viskozitou. V spodnej časti tabuľky sú intervaly viskozity pre jednotlivé typy dispenzerov.

TabulkaViskozity